tisdag 27 november 2012

Vi tar ansvar för de ekologiska värdena

I en stad som växer är det viktigt att man samtidigt värnar om det gröna. Miljöpartiets politik i Borås sätter ekologiska värden lika högt som ekonomiska och sociala, det är så man bygger en hållbar kommun.

När Borås växer och nya gröna områden bebyggs är det viktigt att man ersätter de ekologiska värden som riskerar att annars gå förlorade, samtidigt är det viktigt att det finns tillgång till gröna rekreationsområden i närmiljön. Att ersätta ekologiska värden kan se ut på olika sätt och kan bland annat röra sig om trädplantering, anläggande av våtmark, skapa nya rekreationsområden eller skapa tak eller stadsodling. I samband med att staden utvecklas och nya områden byggs ska barnens behov av närhet till grönområden, lek och idrott tydligt respekteras. För att uppnå en hållbar planering av nya bostadsområden är det viktigt att vi släpper in medborgarna i planeringsprocesserna.

Vi vill även bevara och restaurera Borås ängar, åkrar och betesmarker för att bevara den biologiska mångfalden. Gröna stråk och kilar in mot Borås tätort är och kommer att vara en viktig del av den ekologiska infrastrukturen som vi tydligt måste värna om.

Vi vill helt enkelt bygga en hållbar kommun.

måndag 26 november 2012

Det ska vara lätt att leva utan bil i Borås

Miljöpartiet i Borås vill att det ska vara lätt att leva utan bil. Vår politik innebär att det ska vara enkelt att cykla, gå eller använda sig av kollektivtrafik och lätt att leva utan bil överallt i Borås. Detta kan vi uppnå genom att fler gator i centrum görs bilfria eller till gårdsgator samtidigt som man utvecklar bussgator och gång och cykelvägar. Fler av våra förslag är kopplade till en väl utbyggd och billig kollektivtrafik i hela kommunen, bilfria zoner och cykel. Men vi förstår även att bilen har en roll att spela även i framtiden, därför tycker vi att system med bilpooler bör införas i Borås vilket skulle ge tillgång till bil när man väl behöver det. En bilpool skulle kunna användas av både staden och allmänheten, vara uppbyggd av miljöbilar och vara tillgänglig när man har behov av en bil.

Cykelparkeringar, cykelgarage och pendelparkeringar skulle kunna byggas i samband med kollektivtrafik för att få fler att åka kollektivt. Hyrcykelsystem skulle kunna byggas upp för allmänheten och lånecyklar skulle kunna finnas inom kommunen.

Detta är delar av vår politik som skapar ett grönare och mer hållbart samhälle.

torsdag 15 november 2012

Vi vill att Borås ska bli en grön stad

Miljöpartiet de gröna i Borås vill utveckla stadsodling i Borås Stad. I en modern och hållbar stad är den urbana odlingen en självklarhet. Stadsodling är inget nyttfenomen utan har funnits i olika former så länge människan har varit bofast. Idag produceras mellan 10% - 15% av jordens matproduktion från urban odling. svenska stadsjordars historia visar att stadsodling var vanligt förekommande under förindustriell tid i Sverige. Städerna ägde egna jordar som fördelades mellan invånarna och varje familj hade kålgårdar och djurhållning. I New York, Newark, Boston och Oakland har gemensamhetsträdgårdar blivit så uppskattade av stadens invånare att de utgör ett alternativ till städernas allmänna parksystem.

Stadsodlingar är hållbara, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan stadsodling hjälpa hushåll med självförsörjning, dryga ut hushållskassan och förse staden med lokalproducerade livsmedel. Ekologiskt förser man staden med ekosystemtjänster, minskar transporter av livsmedel, reducerar dagvattenflödet och sänker energibehoven med gröna tak. Dessutom kan man genom stadsodling förbättra den sociala hälsan som är kopplad till trivsel, trygghet och interaktion med andra människor, en känsla av sammanhang och välbefinnande. Stadsodlingar kan fungera som mötesplatser i stadsmiljön där man kan utveckla en stärkt “vi känsla”, få ökad känsla av identitet och samhörighet och ta ett större socialt ansvar för området man verkar i, detta i sig har visat effekter som minskad skadegörelse och nedskräpning och fungerar som ett stöd för integration av grupper som exempelvis kvinnor, etniska minoriteter och äldre.

Ur stadsutvecklingssynpunkt tänker man sig att människornas aktiviteter bidrar till att göra stadens platser intressanta. Stadsodling bidrar till att människor rör sig i områden och platser där rörelse och liv annars inte hade förekommit vilket då kan sägas bidra till att göra staden mer spännande och trivsam att vistas i. Stadsodling på tak, eller gröna tak och väggar kan dessutom ytterligare bidra både estetiskt och arkitekturmässigt till stadsmiljön vilket ger oss en grönare stad.

tisdag 13 november 2012

Borås skall handla rättvist

Borås Stad är idag en Fair Trade City, något vi är stolta över och som miljöpartiet i Borås var en drivande kraft för att införa.

Genom att arbeta för Fairtrade-märkta eller andra etiskt märkta produkter bidrar Borås Stad till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Vi vill dock ställa högre krav på att kommunen använder sin upphandlingsavdelning för att säkra att sociala krav ställs vid upphandling. Vi anser inte att Borås Stad skall köpa några produkter där det finns risk att man bryter mot mänskliga rättigheter. För att veta vilka produkter där risker finns vill vi göra en utredning av vilka varor och varugrupper där riskerna är som störs för att höja medvetenheten på upphandlingsenheten och ta fram sociala krav för de varorna och varugrupperna.

Det är även självklart att kommunen själv föregår med gott exempel och använder sig av etiskt märkta produkter vid evenemang och representation. 

torsdag 8 november 2012

Miljöpartiet vill ha Grön IT

I vår gröna politik för Borås stad tycker Miljöpartiet i Borås att grön IT är en självklarhet. Grön IT handlar om att ställa om verksamheten för att bland annat spara energi, minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Ett sätt att göra detta är att ställa höga krav på den IT-hårdvara som kommunen köper in, krav på energi och miljöprestanda är dessutom lönsamt då man samtidigt sänker driftskostnaderna. Ett annat sätt är att arbeta med den befintliga maskinparken med åtgärder som till exempel att återvinna värme- energi från serverhallar eller att se till att datorer inte kan stå på oanvända under längre perioder.

Om man dessutom använder sig av ett koncept för Grön IT i verksamheterna kan man arbeta med fler områden. Strategier för exempelvis ruttoptimering i hemtjänsten, byta ut möten som innebär långa resor till E-möten och olika typer av effektiviseringar ger både miljövinster och sänker kostnaderna för verksamheterna.

Grön IT är för Miljöpartiet i Borås en självklarhet, då det ger en positiv effekt både för miljön och för ekonomin. Vi vill även att  Grön IT ska vara socialt hållbart, därför är det viktigt för oss att upphandlingen sker med högt ställda sociala krav som garanterar att produkterna har framställts på ett sätt som inte bryter mot mänskliga rättigheter.

onsdag 7 november 2012

Vi tycker att miljökrav på el är en självklarhet

Miljöpartiet i Borås långsiktiga mål om en hållbar kommun innebär bland annat att Borås stad skall vara en fossilbränsle fri stad. Då är el som är baserad på förnybara energikällor som vind-, vatten-, solkraft och biobränslen en självklarhet. Därför vill vi införa detta redan i budget 2013 och i fortsättningen ha höga krav som leder oss till en fossilbränsle fri stad.