torsdag 28 augusti 2014

Vår politik för Borås - Kultur och Möten

Kulturen är det som binder samman olika grupper och individer i samhället. Kulturen skapar kreativitet och leder till samhällsutveckling och höjd livskvalité. Kulturen och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla grupper i samhället oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller ekonomi.

Rösta grönt i Borås för en politik för kultur och möten
Rösta Grönt i Borås för en jämställd kulturpolitik 


Vi vill:


  • Att Textilmuseet ska bli hela Sveriges textilmuseum och finansieras med statliga medel, det vill säga få ett nationellt uppdrag
  • Att Sjuhäradskonsten får en plats i konstmuseets verksamhet
  • Att Borås Stad uppmuntrar till kulturverksamhet genom att sänka avgiften för kulturskolan
  • Att införa lagliga graffitiväggar i Borås
  • Att Borås Stad stärker bibliotekens och skolbibliotekets roll genom attraktiva öppettider och kulturella aktiviteter 
Läs hela vårt valmanifest 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar